Programa

PROGRAMA  DE GOVERN ESTABLERT EL DIA 7 D’ ABRIL­09 A L’ ACTE DE CONSTITUCIÓ DEL PARTIT “BLOC SOBIRANISTA CATALÀ” . A) Política Econòmica                      B.1  Crearem un entorn favorable per a l’activitat productiva, per a la lliure iniciativa i per a les empreses.                      B.2  Garantirem un creixement econòmic progressiu i sostenible en el temps.                      B.3  Fomentarem les iniciatives empresarials i del sector productiu que contribueixin a la competitivitat de la nostra economia.                      B.4  Donarem suport als emprenedors, en defensa de la iniciativa empresarial i professional.                      B.5   Igualarem els drets del treballador/es autònoms a la resta de treballadors.                      B.6   Potenciarem l’accés dels autònom a la formació continuada.                      B.7   Aplicarem una política industrial d’equilibri territorial, activa i innovadora, que doni resposta a les necessitats del País. B) Política d’educació                      C.1  Es garanteixen els drets i llibertats a l’educació amb un model innovador que garanteixi la qualitat de l’ensenyament.                      C.2  Es potenciaran les tecnologies de la informació i la comunicació.                      C.3  El Català com a llengua i l’aprenentatge d’altres llengües                      C.4  En Formació Professional, incentivar als alumnes segons el medi productiu i coordinar l’ensenyament amb el teixit empresarial i amb en el seu entorn social.                      C.5  Les Qualificacions Professionals com a eix vertebrador, donant resposta a les necessitats del País, amb implicació dels agents empresarials i socials per a la seva certificació formativa.                      C.6  La  Universitat Catalana serà propera a l’activitat laboral i econòmica del País.                       C.7   Situarem a la Universitat en l’espai Europeu d’ensenyament Superior.                        C.8  Regularem l’accés  al sistema públic d’ensenyament superior, per assegurar que no es vulneri la igualtat d’oportunitats. C) Política de Cultura                         D.1   Potenciarem les associacions i les entitats, per tal de desenvolupar l’accés dels ciutadans a la cultura global a través de la cultura catalana.                         D.2   Generarem condicions perquè per als creadors, les iniciatives empresarials donin difusió de la cultura.                          D.3   Donarem un equilibri territorial, amb una cultura en xarxa i accessible a tots els ciutadans.                          D.4   Prioritzarem els mitjans públics, perquè siguin una eina decisiva per consolidar l’ús social del català.                          D.5   Promocionarem la projecció exterior de la nostra cultura, per donar­la a conèixer i enfortir­la, per competir en condició d’igualtats amb la resta de cultures del món.                           D.6  El català llengua oficial, llengua d’integració de la immigració, per aconseguir l’arrelament dels nous catalans.                           D.7  Aplicarem una acció d’unitat del català per tots els territoris de parla catalana.                                          D) Política de Sanitat, Social i Treball.                            E.1   Impulsarem el dret a la salut perquè puguem exercir la lliure elecció de professionals i centres.                            E.2   Prioritzarem la qualitat dels serveis per garantir l’accés al ventall de serveis.                            E.3   Incrementarem les places universitàries de professionals per donar resposta a les necessitats del País, amb un sistema  formatiu de qualitat, modern i amb els coneixements d’especialitats necessaris.                            E.4   Destinarem recursos per a la recerca de malalties i per a la investigació farmacèutica.                            E.5   Donarem suport a les persones amb dependència tot afavorint l’autonomia personal a les persones amb discapacitat.                            E.6   Donarem garanties per a les cobertures de les necessitats, per a l’acompliment dels principis de la Societat  del benestar.                            E.7   Potenciarem la cultura de l’economia social i del cooperativisme, per a la creació d’ocupació i fórmula empresarial a desenvolupar.                            E.8   Treballarem per a la total ocupació i per un treball de qualitat, que donin resposta a l’estabilitat laboral.                            . E) Política Agricultura, ramaderia i pesca                            F.1   Potenciarem el sector agrari amb un equilibri territorial..                            F.2   Desenvoluparem la industria agroalimentària, incrementant processos de manipulació i comercialització.                            F.3   Incrementarem noves hectàrees de regadius.                            F.4   Impulsarem la incorporació del joves al sector.                            F.5   Farem una política forestal que doni resposta a la neteja dels boscos amb la incorporació de remats i persones d’obligatori compliment de feina social.                            F.6   Potenciarem la transformació en la modernització dels ports de Catalunya, per incrementar les activitats pesqueres, comercials, nàutiques, industrials i turístiques.                             F. 7   Donarem resposta a la formació del sector, facilitarem la renovació de flotes i el relleu generacional.                             F.8    Impulsarem ajudes per fer front a armadors i treballadors F) Política de la Família i immigració                              I.1    Farem polítiques de protecció a la família, com a eix bàsic i central de la nostra Societat.                              I.2    Donarem suport a les famílies nombroses, les monoparentals i les que tinguin algun  fill/a amb discapacitat.                             I .3   Farem programes específics per a les persones grans  amb algun grau de dependència i a  les famílies que tinguin al seu càrrec a persones grans amb dependència.                             I.4    Promourem la conciliació de la vida laboral i familiar.                             I.5    Defensarem els drets dels infants.                             I.6    Proposarem drets i deures amb els nouvinguts, com a compromís d’arrelament i per facilitar la seva integració.                             I.7    Les persones en situació irregular seran retornades o expulsades als seus Països d’origen amb garanties legals i de drets humans.                             G) Política Esportiva.                             J.1   El nostre objectiu són les Seleccions Esportives Catalanes, que siguin reconegudes internacionalment, dintre de les corresponents Federacions.                             J.2   Donarem suport a entitats i clubs esportius perquè promocionin l’esport a les pròpies bases.                             J.3   Impulsarem l’esport entre el món empresarial, l’universitari i les organitzacions esportives per tal de donar una implicació i mecenatge de participació. H) Política Internacional                            K.1   Disposarem d’una política exterior pròpia.                            K.2   Treballarem per influir a Europa en les polítiques que afectin a Catalunya.                            K.3   Desenvoluparem la solidaritat i cooperació internacional amb el països més desafavorits.                            K.4   Potenciarem a l’exterior les polítiques econòmiques, comercials i culturals i de representació internacional. I)  Política de Medi Ambient                            M.1  Potenciarem la millora al medi ambient com a factor de la competitivitat a la nostra economia.                            M.2   Apostem per l’educació ambiental i entendre la sostenibilitat i realitzar l’elaboració de polítiques apropiades.                             M.3   Treballarem per la cultura de la sostenibilitat i amb una aposta per la innovació, la qualitat i la cohesió territorial.                             M.4    Acomplirem els compromisos internacionals en la defensa del medi ambient. J) Política de infraestructures i obra pública.                            Q.1   Donarem una prioritat en un pla d’inversions per modernitzar i crear noves infraestructures davant del dèficit existent tant en el ferroviari, viari, portuari, aeroports, logístic i transport públic.                             Q.2 Potenciarem el equilibri territorial i la xarxa de transports públics.