Acte Constitució

ACORDS DEL PARTIT POLÍTIC BLOC SOBIRANISTA CATALÀ, ESTABLERTS EL DIA 7 D’ABRIL DEL 2009 EN L’ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL PARTIT. Punt primer: El Partit s’estableix com a mitjà per arribar, des de la transversalitat ideològica, a la recuperació de l’ús lliure de la sobirania catalana. Aquest procés perseguirà una organització política basada en la democràcia representativa, participativa i deliberativa emparada per la separació de poders, una organització econòmica basada en el lliure mercat, i una organització social basada en la justícia d’arrel humanista. Punt segon: L’objectiu és l’assoliment de l’Estat Propi Català, dins de la Unió Europea com a marc propi en les relacions internacionals. Hom promourà la República com a forma de govern. També promourà l’organització d’Estats Confederats dins dels Països Catalans. Punt tercer: Per manca d’un ordenament jurídic propi sobre la gestió de la nacionalitat catalana en els seus àmbits de ‘ius sanguinis’ i ‘ius solis’, s’entén com a catalans tots aquells ciutadans que consideren com o pròpia i única nació, la nació catalana. S’entén així mateix ­conseqüència d’aquesta disfunció jurídica­ com a subjectes de la sobirania nacional al Principat de Catalunya, al País Valencià i a les Illes Balears tots aquells ciutadans que es troben censats amb una antiguitat superior a quatre anys i amb dret de vot reconegut per l’Estat actual. Punt quart: L’única llengua pròpia i oficial de la nació catalana és el Català. Punt cinquè: Es constitueix el Partit amb voluntat de govern, tot treballant per l’alliberament de la sobirania catalana i la consecució d’un Estat Propi Català. Punt sisè: Es tindrà especial cura d’evitar la perpetuïtat en un mateix càrrec electe. Punt setè: S’estableix com a eina d’integració cultural, social, esportiva i de lleure L’ATENEU SOBIRANISTA CATALÀ, com a pont associatiu per recollir propostes, realitzar activitats i accions a nivell municipalista, de plataformes i de fòrums. Punt vuitè: L’ingrés podrà realitzar­se a tall individual o a tall col∙lectiu a través d’entitats o organitzacions. Punt novè: L’organització del partit queda establerta: a) Executiva permanent. Seran integrants el president i totes les secretaries executives. b) Comitè executiu. (Consell Nacional) Seran integrants el president, les secretaries     executives, els responsables d’àrea política, un representant per entitat o     organització, i un representant per cada vint militants. c) Assemblea general. Seran integrants el president, les secretaries executives, els     responsables d’àrea política, tres representants per entitats o organitzacions, i un     representant cada deu militants.